Varesverkosto.fi -verkkopalvelun tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus ((EU) 2016/679)

 1. Rekisterinpitäjä

Vuolle Setlementti ry
Nahkatehtaankatu 2
90130 Oulu
Puhelin (VARES-verkosto): 044 786 1606

vares@vuolleoulu.fi

www.vuolleoulu.fi, varesverkosto.fi

Ilmoittautuneiden henkilötietojen osalta järjestäjä (toimija).

 1. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
  Vastaava suunnittelija

Annukka Oksman-Hiukka

Vuolle Setlementti ry
Nahkatehtaankatu 2
90130 Oulu

044 786 1606
etunimi.sukunimi@vuolleoulu.fi

Ilmoittautuneiden henkilötietojen osalta järjestäjä (toimija).

 1. Rekisterin nimi

Varesverkosto.fi -verkkopalvelu

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Varesverkosto.fi -palvelun henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on

 • palvelun toimittaminen ja ylläpito
 • asiakkuuden hallinta ja hoitaminen
 • palvelun kehittäminen
 • palvelun turvallisuus
 • käytön seuranta ja analysointi
 • viestintä loppukäyttäjille
 1. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja sisältö
 • Suostumuksen pohjalta palautteen, kokemuksen ja kehitysehdotuksen käsittelyyn ja vastaamiseen, mikäli kirjoittaja haluaa saada viestiinsä vastauksen. Rekisteriin tallennetaan rekisteröidyn antamat tiedot, joita voivat olla nimi, nimimerkki, sähköpostiosoite, puhelinnumero tai muu henkilön ilmoittama yhteystieto
 • Suostumuksen pohjalta rekisteröitymättömänä ilmoitettujen tapahtumien, uutisten ja tiedotteiden käsittelyyn ja julkaisemiseen. Rekisteriin tallennetaan loppukäyttäjän antamat tiedot, joita voivat olla nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, tehtävänimike, organisaatio tai muu henkilön ilmoittama yhteystieto
 • Suostumuksen pohjalta palvelun kautta ilmoittautuneista. Palvelun kautta yli 13-vuotiaat voivat ilmoittautua esimerkiksi tapahtumaan, toimintaan, koulutukseen ja vapaaehtoistehtävään. Rekisteriin tallennetaan rekisteröidyn antamat tiedot, joita voivat olla nimi, sukupuoli, syntymävuosi, puhelinnumero, organisaatio ja lisätietoja (tilanteen mukaan lisätietoja-kohdassa voidaan antaa esimerkiksi erikoisruokavalio tai tieto sairaudesta, mitkä ovat henkilötietoa). Ilmoittautuneiden tietojen rekisterinpitäjä on kukin ilmoittautumisen vastaanottanut järjestäjä (toimija). Järjestäjä (toimija) voi kerätä ja käsitellä ilmoittautuneiden henkilötietoja omien toimintaperiaatteidensa mukaisesti. Ilmoittautuneiden henkilötietojen osalta Varesverkosto.fi -ylläpito toimii henkilötietojen käsittelijänä rekisteröidyn antaman suostumuksen pohjalta. Loppukäyttäjän tulee ilmoittautumisiin liittyvissä kysymyksissä kääntyä sen toimijan puoleen, jolle ilmoittautuminen on ohjautunut.
 • Suostumuksen pohjalta ilmoittautuneiden antamat palautteet ja kokemukset. Rekisteriin tallennetaan loppukäyttäjän nimi tai nimimerkki, sukupuoli, syntymävuosi, kokemustieto, palaute ja tilaisuuden nimi. Ilmoittautuneilta saatujen palautteiden ja kokemusten tietojen rekisterinpitäjä on kukin ilmoittautumisen vastaanottanut järjestäjä (toimija). Järjestäjä (toimija) voi kerätä ja käsitellä ilmoittautuneiden henkilötietoja omien toimintaperiaatteidensa mukaisesti. Ilmoittautuneiden henkilötietojen osalta Varesverkosto.fi -ylläpito toimii henkilötietojen käsittelijänä rekisteröidyn antaman suostumuksen pohjalta. Loppukäyttäjän tulee ilmoittautuneiden antamiin palautteisiin ja kokemuksiin liittyvissä kysymyksissä kääntyä sen toimijan puoleen, jolle alkuperäinen ilmoittautuminen on ohjautunut.
 • Suostumuksen pohjalta kyselyihin ja arvointoihin annetut henkilötiedot, joita voivat olla kyselyistä tai arvonnoista riippuen nimi tai nimimerkki, sukupuoli, syntymävuosi, sähköpostiosoite, postiosoite ja puhelinnumero.
 • fi -palvelun ylläpidon tekemän sopimuksen pohjalta verkkopalvelun loppukäyttäjiä seuraavan palvelun (Google Analytics) kanssa. Yksittäisen loppukäyttäjän tietoja ei käsitellä tunnistettavasti.
 • fi -palveluun sijoitettujen yhteisöpalveluiden (esim. Facebook ja Twitter) ja upotettujen palveluiden (esim. Youtube) sisällöt keräävät loppukäyttäjistä henkilötietoja omien käyttöehtojensa ja käytänteidensä mukaisesti. Varesverkosto.fi -palvelun ylläpito ei käsittele yhteisöpalveluiden eikä upotettujen palveluiden keräämiä henkilötietoja. Yhteisöpalveluiden ja upotettujen palveluiden tietosuojakäytäntöihin voi tutustua kussakin palvelussa erikseen.
 • fi palvelu sisältää linkkejä myös muihin verkkopalveluihin. Emme vastaa näiden ulkopuolisten palveluiden henkilötietokäytännöistä ja -sisällöistä. Kunkin palvelun tietosuojakäytäntöihin voi tutustua kussakin palvelussa erikseen.
 1. Rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät

Rekisteriin on tallennettu verkkopalvelun rekisteröitymättömiä loppukäyttäjiä koskevia henkilötietoja.

 1. Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Henkilötietoja vastaanottavat ja käsittelevät

 • Palautteen, kokemuksen, kehittämisehdotuksen, tapahtuman, uutisen ja tiedotteen osalta Varesverkosto.fi -verkkopalvelun ylläpito
 • Käytön seurannan ja palvelun kehittämisen osalta verkkopalvelun ylläpito
 • Kyselyiden ja arvontojen osalta niiden toteuttamisesta vastaavat henkilöt
 • Ilmoittautumisten ja ilmoittautuneiden antamien palautteiden ja kokemusten osalta järjestäjä (toimija) ja tarvittaessa ylläpito
 • fi -palvelun teknisestä ylläpidosta ja järjestelmän kehittämisestä vastaa ulkoistettu IT-palveluntarjoaja. IT-palveluntarjoaja käsittelee tarvittaessa Varesverkosto.fi -palvelun kaikkia henkilötietoja.
 1. Rekisterin tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään määräaika:

 • Palautteen, kokemuksen ja kehitysehdotuksen osalta rekisterinpitäjä poistaa henkilötiedot vastauksen antamisen jälkeen. Vastaus annetaan rekisteröidylle mahdollisimman pian.
 • Tapahtumien osalta näkyvyysaika palvelussa, mikäli sisällön ilmoittaja on jättänyt yhteystiedot.
 • Uutisten ja tiedotteiden osalta niiden näkyvyysaika, mikäli sisällön ilmoittaja on antanut suostumuksen annettujen yhteystietojen näyttämiseen.
 • Ilmoittautuneiden osalta rekisterinpitäjä eli järjestäjä (toimija)) säilyttää rekisterin henkilötietoja omien toimintaperiaatteidensa mittaisen ajan.

Rekisterinpitäjänä arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Varesverkosto.fi -verkkopalveluun henkilötietoja saadaan henkilöltä itseltään.

 1. Tietojen säännönmukainen luovutus ja siirto sekä siirto EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle

Varesverkosto.fi -palvelusta voidaan siirtää rajapintaratkaisujen kautta henkilötietoja palvelusta toiseen. Näitä henkilötietoja ovat tapahtumien, uutisten ja tiedotteiden osalta sisällön ilmoittajan nimi ja kaikki annetut yhteystiedot.

Muutoin rekisterinpitäjä ei luovuta Varesverkosto.fi -palvelusta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tiedot eivät ole julkisia, vaan ohjautuvat pelkästään ylläpitoon ja ilmoittautumiset ja niistä saadut palautteet ja kokemukset järjestäjälle (toimijalle).

Loppukäyttäjän Varesverkosto.fi -palveluun lomakkeella antamia tietoja ei siirretä EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle. Mikäli loppukäyttäjä käyttää Varesverkosto.fi -palvelun sisälle sijoitettuja yhteisöpalveluiden ja upotettujen palveluiden sisältöjä, voivat nämä palvelut siirtää henkilötietoja EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle. Samoin käytön seurannassa käytetty Google Analytics -palvelu voi siirtää henkilötietoja EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle. Varesverkosto.fi -palvelun rekisterinpitäjä ei vastaa näiden palveluiden henkilötietojen siirrosta. Näiden palveluiden henkilötietojen siirrosta EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle voi tutustua kussakin palvelussa erikseen.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri säilytetään luottamuksellisena erilaisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja käyttäen. Tiedot on tallennettu järjestelmään, jonne pääsevät kirjautumaan vain tietyt työntekijät käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Tietoverkot ja laitteistot, joilla rekisterit sijaitsevat, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa IT-palveluntarjoajan tiloissa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa annettu suostumus tai muuttaa sitä.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää omien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista, kieltää tietojen siirto järjestelmästä toiseen sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. Rekisterinpitäjänä toivomme, että rekisteröity kävisi tilanteensa läpi rekisterinpitäjän kanssa ennen valituksen tekemistä.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on rekisteröitynä oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on välillämme vallitseva asiakassuhde. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen käsittelyä vastustaa. Voimme rekisterinpitäjänä kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

 1. Rekisteröityjen yhteydenotot

Selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää sähköpostitse osoitteella vares@vuolleoulu.fi. Rekisterinpitäjällä on oikeus varmistaa tarkastusoikeutta käyttävän henkilön henkilöllisyys. Mikäli rekisteröity ei toimita tarpeellisia lisätietoja, rekisterinpitäjällä on oikeus kieltäytyä tehtävästä.

Ilmoittautumisten sekä ilmoittautumiseen kytkettyjen palautteiden ja kokemusten osalta yhteydenotot ja pyynnöt tulee osoittaa järjestäjälle (toimijalle).

 1. Oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksista

Rekisterinpitäjä ilmoittaa rekisteröidylle henkilötietojen tietoturvaloukkauksista, mikäli loukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisen henkilön oikeuksille ja vapauksille. Rekisterinpitäjä tekee ilmoituksen suoraan rekisteröidyille tai julkisella ilmoituksella, kuten median välityksellä, mikäli tämä aiheuttaa rekisterinpitäjälle kohtuutonta vaivaa. Rekisterinpitäjä tekee ilmoituksen loukkauksista myös tietosuojavaltuutetulle.

Ilmoittautuneiden sekä ilmoittautumiseen kytkettyjen palautteiden ja kokemusten osalta rekisterinpitäjä on järjestäjä (toimija), jolta rekisteröidyllä on oikeus saada ilmoitus tietoturvaloukkauksista.

 1. Muuta Varesverkosto.fi -palvelun henkilötietojen käsittelyyn liittyvää

Henkilötiedot voi jättää antamatta seuraavissa palvelun käyttötilanteissa, mikäli loppukäyttäjä ei halua vastausta:

 • palaute
 • kehittämisehdotus
 • kokemuksen kertominen

Omien henkilötietojen sijaan loppukäyttäjä voi antaa organisaationsa yleisen yhteystiedon seuraavissa tilanteissa:

 • tapahtuma
 • uutinen/tiedote

Tapahtuman / toiminnan / vapaaehtoistehtävän nimi yhdessä ilmoittautuneen tietojen kanssa voi muodostaa arkaluonteista henkilötietoa. Mikäli ilmoittautuja ei halua jättää henkilötietojaan palvelun kautta, voi ilmoittautumisen yhteydessä kysyä vaihtoehtoisia tapoja ilmoittautua. Järjestäjä (toimija) voi antaa esim. mahdollisuuden ilmoittautua mukaan anonyymein tiedoin. Tällaisesta ilmoittautumismahdollisuudesta voi kysyä lisää järjestäjältä. Järjestäjältä (toimijalta) voi myös kysyä muusta vaihtoehtoisesta ilmoittautumistavasta.

Ilmoittautumisen yhteydessä henkilötietoon lisätään tieto tapahtuman / tilaisuuden / vapaaehtoistehtävän nimestä. Tämä tieto kulkee henkilötiedon mukana myös tapahtuman / tilaisuuden palautteen ja kokemuksen kertomisen yhteydessä.

Ilmoittautuminen Varesverkosto.fi -palvelun kautta on mahdollista 13 vuotta täyttäneille. Järjestelmä ei tarkista erikseen ilmoittautujan ikää.

Varesverkosto.fi -verkkopalvelussa henkilö voi kertoa oman kokemuksensa kokemuksen kertomisen lomakkeella. Kokemuksen kirjoittaja voi itse antaa luvan kokemuksen hyödyntämiseen. Sivulla, jolla kerrotaan kokemuksen kertomisesta, on kerrottu myös lupien sisältö.

Kukin Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuuteen kuuluvan alueellisen verkkopalvelun palveluntarjoaja toimii oman palvelunsa rekisterinpitäjänä.

 1. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, informoimme niistä tarvittaessa myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla verkkopalveluumme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti palvelussamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.

Tietosuojaseloste on laadittu 22.5.2018.

Saavutettavuusseloste

Digipalvelun saavutettavuuden tila
Täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.
Ei saavutettava sisältö verkkopalvelussa
Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä: Seuraava sisältö ja/tai toiminnot eivät ole vielä vaatimusten mukaisia, mutta ne tullaan korjaamaan mahdollisimman pian käytössä olevien resurssien puitteissa.

Nämä kriteerit koskevat toimeksi.fi -sivustoa, jonka paikallissivu varesverkosto.fi on.

Onnistumiskriteeri WCAG 3.2.4 Johdonmukainen merkitseminen (Taso AA Ymmärrettävä)
Kriteerin täyttymistä vaativat ehdot elementtien johdonmukaisesta merkitsemisestä eivät toteudu täydellisesti ja niissä esiintyy virheitä.
Onnistumiskriteeri WCAG 2.4.6 Otsikot ja nimilaput (Taso AA Hallittava).
Verkkosivuston elementtien nimilapuissa esiintyy puutteita.
Onnistumiskriteeri WCAG 2.4.4 Linkkien nimeäminen (Taso A Hallittava)
Sivustolla on tekstisisältöä, joka sisältää linkkejä. Kaikissa linkeissä ei ole riittävän kuvaava linkkitekstiä vaan linkki on url-muodossa tai siinä on epämääräinen teksti lue lisää tai klikkaa tästä.
Seuraava sisältö ja/tai toiminnot eivät ole saavutettavissa, koska niihin sovelletaan tilapäisesti direktiivin (EU) 2016/2102 5 artiklassa tarkoitettua poikkeusta kohtuuttoman rasitteen vuoksi.

Onnistumiskriteeri WCAG 1.4.13 Sisältö osoitettaessa tai kohdistettaessa (Taso AA Havaittava)
Osoittimen viemällä päävalikon päälle tulee näkyviin alasvetovalikko. Kriteerin vaatimat ehdot eivät täyty, koska näkyviin tullutta sisältöä saa piilotettua siirtämättä osoitinta. Alavalikon näkyviin saaminen kohdistamalla osoitin siihen on katsottu olevan olennainen toiminto verkkopalvelun toiminnan kannalta. Valikon toimiminen edellä mainitulla tavalla on automaattinen osa WordPress-WWW-sisällönhallintaohjelmistoa, jolle Toimeksi-verkkopalvelukokonaisuus on rakennettu.

Onnistumiskriteeri WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet (Taso A Havaittava)
Otsikkotasoissa on puutteita sivuilla, joissa on käytetty lyhytkoodien listauksia. Lyhytkoodien listauksissa on määritelty koko toimeksi – verkkopalvelukokonaisuudessa automaattiset otsikkotasot. Näiden muuttaminen vaikuttaisi automaattisesti jokaisen sivun listauksiin, joissa on käytössä lyhytkoodinostot, jolloin otsikkotasoissa olisi virheitä joka tapauksessa osalla sivuista ja sivujen luettavuus kärsisi. Puuttuvien otsikkotasojen lisääminen olisi ongelmallista sivujen tarkoituksenmukaisen rakenteen kannalta.

Onnistumiskriteeri WCAG 4.1.1 Jäsentäminen (Taso A Toimintavarma)
Kriteerin täyttymistä vaativat ehdot eivät toteudu täydellisesti ja niissä esiintyy virheitä.
Seuraava sisältö ja/tai toiminnot eivät ole saavutettavissa, koska sovellettava lainsäädäntö ei kata niitä.

Verkkopalvelusta löytyy käyttäjien tai muiden ulkopuolisten tahojen palvelussa julkaisemia sisältöjä, jotka eivät ole palveluntarjoajan itsensä tuottamia, rahoittamia tai valvomia. Verkkopalveluun tuottavat sisältöä eri yhdistysten ja yhteisöjen toimijat. Verkkopalvelun käyttäjät voivat lisätä sivustolle sisältöjä, linkkejä, liitetiedostoja sekä valokuvia. Näiden tietojen osalta ei voida taata verkkopalvelun ylläpitäjän puolesta saavutettavuutta, vaan jokainen ilmoituksen tekijä on itse vastuussa julkaisemastaan sisällöstä.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen verkkopalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Ota yhteyttä:  vares@vuolleoulu.fi

Valvontaviranomainen
Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:
Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus(at)avi.fi

puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi
Verkkosivujen ylläpitäjät tekevät omalta osaltaan parannustyötä sivuja päivittäessään. Otamme huomioon meille osoitetut palautteet sivuston saavutettavuudesta ja ylläpidämme saavutettavuusselostetta.

 

 

 


Muokattu viimeksi: 24.09.2020