Mitä vapaaehtoiselta edellytetään?

Vapaaehtoistyötä voi tehdä kuka tahansa iästä, asuinpaikasta, sukupuolesta tai muista ominaisuuksista riippumatta omien kykyjensä, aikataulujensa ja voimavarojensa mukaan. Palveluissa vapaaehtoistoiminta ei korvaa ammattityötä, vaan vapaaehtoiset tuovat omannäköisensä lisän toimintaan. Vapaaehtoistoiminta on hyvin arvokasta yksilöille ja yhteiskunnalle. Ilman vapaaehtoistoimintaa ei synny sitä vahvaa yhteiskunnallista luottamusta ja sosiaalista pääomaa, joka on myös yhteiskunnan taloudellisen kehityksen perusta.
Teksti Kansalaisareena.fi 

Vapaaehtoisuutta

Jokainen tulee mukaan toimintaan vapaaehtoisesti, omasta halustaan. Vapaaehtoisen on myös tärkeää tuntea toiminnan tavoitteet ja sitä ohjaavat arvot.

Luotettavuutta

Vapaaehtoinen on luotettava. Jokainen tekee ajallaan ja mahdollisimman hyvin ne tehtävät, joihin on lupautunut. Vapaaehtoisen on hyvä osata arvioida omat voimavaransa, jotta hän ei lupaa enemmän kuin ehtii ja jaksaa tehdä, vaan löytää tasapainon oman arkielämänsä ja vapaaehtoistoiminnan välillä. Jokaisella on oikeus itse määritellä, kuinka pitkäksi aikaa haluaa sitoutua.

Tasa-arvoisuutta

Vapaaehtoistoiminnassa kaikki osapuolet kohtaavat tasa-arvoisina, joskin erilaisina, yksilöinä. Jokaista mukana olevaa arvostetaan ja hänet hyväksytään omana itsenään. Tämä koskee niin vapaaehtoistoiminnan järjestäjiä kuin vapaaehtoistoimintaan osallistuvia. Jokaisen tietoja ja taitoja tarvitaan yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

(Otteita vapaaehtoistoiminnan koulutusaineistosta, Espoon vapaaehtoisverkosto)

Läsnäoloa

Vapaaehtoisen antama aika on arvokkainta.  Ihmisen kohtaamista vaativissa tehtävissä vapaaehtoinen keskittyy toisen ihmisen tai ryhmän kanssa keskustelemiseen tai toimiseen.  Hän kuuntelee, ohjaa  ja on paikalla läsnäolevasti kiinnostusta osoittaen.

 

Huomioi myös tämä:

Jos vapaaehtoinen työskentelee säännöllisesti lasten tai nuorten kanssa, työn järjestäjällä on oikeus selvittää hänen mahdollinen rikostaustansa ennen työn aloittamista. Vapaaehtoiselta on pyydettävä suostumus rikosrekisteriotteen hakemiseen.
Rikosrekisteriotteen pyytäminen liittyy aina tehtävään, ei sitä tekevään henkilöön tai hänen ominaisuuksiinsa. Otetta haetaan kirjallisesti Oikeusrekisterikeskukselta (laki 148/2014).

 Muokattu viimeksi: 09.07.2021