Hankkeet


TriPla-hanke on Forssan, Hämeenlinnan ja Riihimäen seutukuntien alueella toimiva välityömarkkinahanke, joka tarjoaa työnantajille ja työnhakijoille yksilöllisiä ratkaisuja työllistämiseen ja työllistymiseen liittyvissä asioissa. Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä Hämeen TE-toimiston ja alueen kuntien kanssa. Hankkeen käytännön toteutuksesta vastaa LounaPlussa ry yhdessä Hämeen Lue lisää…


  Yhdistykset paikallisten palvelujen edistäjinä   Hanke auttaa kyläyhteisöjä tunnistamaan kylänsä erityispiirteet, vahvuudet, dnan ja miten kylän hienoista asioista saadaan enemmän irti. Hanke pilotoi, käynnistää ja tuotteistaa yhdistysten kanssa uusia palveluratkaisuja kuten kyläpalvelupäiviä/-tuokioita. Hanke auttaa rakentamaan kumppanuuksia niin vertaistoimijoiden, asiantuntijoiden Lue lisää…


Ehtoovirkku -hankkeen (STEA) tarkoituksena on tarjota aktivoivaa ja osallistavaa toimintaa Rantakylä-Utra -alueen ikäihmisille harrastusryhmien, vertaisryhmien, koulutusten, arjen kotiavun ja ystävätoiminnan sekä tapahtumien ja retkien välityksellä. Suunniteltujen toimintojen avulla edistetään ikäihmisten terveyttä ja toimintakykyä sekä yhteisöllisyyden ja osallisuuden toteutumisen mahdollisuuksia.   Lue lisää…


Kirkonkylät palvelukeskuksina -hankkeessa kehitetään kumppanuuksia, joiden kautta säilyy entisiä ja syntyy uusia palveluita sekä uudenlaisia palvelutuotannon muotoja. Toiminnassa hyödynnetään kirkonkylissä ja kyläkeskuksissa olevia tyhjiä tiloja. Hankkeen toteutusalue on Pohjois-Savo ja Joroinen. Kahdeksan pilottia: Sukeva, Varpaisjärvi, Kangaslampi, Vesanto, Rautavaara, Karttula, Muuruvesi Lue lisää…


Kehitysyhtiö SavoGrow / elintarvikekehitys Kiinnostaisiko opintoretki, käytännönläheinen tuotekehityskokeilu tai vaikkapa tuote-esittelyvalmennus/tuote-esittelyn saaminen yritykseen? Kaipaisiko yrityksen nettisivut päivittämistä tai voisiko some-kanavia hyödyntää paremmin omassa markkinoinnissa? Nyt etsimme mukaan elintarvikkeista ja ruokamaailmasta kiinnostuneita henkilöitä, omaa yritystä ei tarvitse olla. Lue lisää verkkosivuilta Lue lisää…


Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry on käynnistänyt STEA-rahoitteisen nuoriin aikuisiin kohdistuvan kehittämishankkeen. Hanke kohdentuu espoolaisten mielenterveys- ja/tai päihdeongelmia kohdanneiden ja/tai sosiaalisesti eristäytyneiden 18-32-vuotiaiden nuorten aikuisten tavoittamiseen mukaan vapaa-ajan mielekkääseen, elämänhallintaa tukevaan ja syrjäytymiskierteitä katkovaan järjestö- ja harrastetoimintaan sekä osallistujalähtöisen järjestötoiminnan kehittämiseen Lue lisää…


Koillismaalta puuttuu elinvoimainen kumppanuuskeskus, joka tukee ja helpottaa alueen yhdistysten ja niiden kohderyhmälle järjestettyä toimintaa. Yhdistykset toimivat pääosin vapaaehtoisvoimin ja kehittämistyö on ollut resurssien puuttuessa haastavaa. Keskuksen tarve tuli esille jo vuonna 2012 Kuusamon kaupungin perusturvan teettämän kyselyn ja vuonna 2013 päättyneen esiselvityshankkeen myötä. Patentti – ja rekisterihallituksen mukaan Koillismaalla toimii, Pudasjärveä lukuun ottamatta, yhteensä 621 yhdistystä. Kuusamossa 347, Posiolla 125 ja Taivalkoskella 149 yhdistystä. Kumppanuusajatus voimistui Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n hallinnoiman JÄKE -kehittämisprojektin aikana, kun yhdistysten toimijat huomasivat yhteistyön ja verkoston antavan enemmän mahdollisuuksia resurssien käyttöön heidän omassa toiminnassaan. Projektin työryhmä sai tietoa tulevasta SOTE -muutoksesta ja eri organisaatioiden sekä hankkeiden toiminnasta. SOTE -uudistuksessa odotetaan myös järjestöjen tuottavan erilaisia palveluita, ja jotta palveluja voidaan tuottaa Kuusamossa, tarvitaan kumppanuuskeskuksen tarjoamaa tukitoimintaa.   Lue lisää…


ONKI-hankkeen tavoitteena on tarjota nuorille mahdollisuuksia ja keinoja ylläpitää sekä vahvistaa omaa ja toisten mielenterveyttä lisätä nuorten yhteisöllisyyttä ja ehkäistä syrjäytymistä nuorten osallisuuden tunnetta ja omaehtoista toimintaa lisäämällä tehdä asennekasvatusta avoimempaan ja hyväksyvämpään mielenterveysongelmien kohtaamiseen juurruttaa matalankynnyksen kohtauspaikka Kuusamoon ja Lue lisää…


Yhteensä: 104