Mummot ja vaarit ilahduttavat kouluarjessa

 

Kou­lu­vaa­ri Kari Kun­na­ri, 68, saa­puu aa­mul­la hy­vis­sä ajoin Teu­vo Pak­ka­lan kou­lul­le. Hän osal­lis­tuu opet­ta­ja Jaak­ko Lou­ni­lan pi­tä­mäl­le puu­kä­si­työ­tun­nil­le. Jo en­nen tun­nin vi­ral­lis­ta al­ka­mis­ta op­pi­laat al­ka­vat in­nos­tu­nees­ti ky­sel­lä Kun­na­ril­ta tu­le­van tun­nin oh­jel­mas­ta.
– Odo­te­taan opet­ta­jan oh­jeis­tus­ta en­nen kuin aloi­te­taan, Kun­na­ri top­puut­te­lee rau­hal­li­ses­ti.
Teu­vo Pak­ka­lan kou­lun reh­to­ri Jari Kes­ti­lä on ol­lut mu­ka­na ke­hit­tä­mäs­sä kou­lu­vaa­ri ja -mum­mo­toi­min­taa MLL:n Poh­jois-Poh­jan­maan pii­rin kans­sa. Kou­lus­sa jär­jes­te­tys­sä hy­vin­voin­ti­ky­se­lys­sä kävi il­mi, et­tä op­pi­laat toi­voi­si­vat tu­le­van­sa enem­män koh­da­tuk­si kou­lu­päi­vän ai­ka­na.

– Ei tämä vaa­di ai­em­paa opet­ta­mis­taus­taa. Jo­kai­nen, joka on kou­lun­sa käy­nyt tie­tää, mi­ten kou­luis­sa toi­mi­taan. Vaa­ti­muk­se­na on ol­la lap­sil­le po­si­tii­vi­nen ja tur­val­li­nen ai­kui­nen, Kun­na­ri ku­vai­lee.

Lue lisää!